[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
link banner
e-Learning

ติดต่อภายในโรงเรียน


ภาพกิจกรรม
ประเมินพนักงาน ลูกจ้าง

  
ประวัติโรงเรียน  
 

ประวัติโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ได้รับโอนมาจากมูลนิธิชีวิตใหม่ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเมื่อวันที่ ๒o พฤศจิกายน ๒๕๑๖ เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ รับนักเรียนประเภทไป-กลับ ในหมู่บ้านไตรสภาวคาม และพื้นที่ใกล้เคียง เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๓๕ โรงเรียนได้รับอนุมัติให้รับนักเรียนประเภทประจำ โดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการตามโครงการพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูงและมูลนิธิชีวิตใหม่และอนุมัติเปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายปีการศึกษา ๒๕๓๖ ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ให้โรงเรียนเปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาโดยรับนักเรียนประเภทประจำและไป-กลับและรับนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ของสมเด็จพระเทพฯ เป็นนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๔๕ โรงเรียนได้รับโอนนักเรียนชาวไทยภูเขาของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๒  (นพค.๓๒) เข้ามาเรียนเพิ่มโดยโรงเรียนรับผิดชอบด้านวิชาการและบริการด้านอื่นๆในปีการศึกษา ๒๕๔๘ โรงเรียนเข้าโครงการนักเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมปัจจุบันโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนปลาย รับนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอยู่ในพื้นที่บริการ อำเภอเชียงดาว อำเภอพร้าว อำเภอเวียงแหง และอำเภอไชยปราการ นักเรียนทุนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และนักเรียนตามโครงการเสมาพัฒนาชีวิต เข้าเรียนในลักษณะอยู่ประจำและไปกลับโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตราสัญลักษณ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว
สีประจำโรงเรียน     ฟ้า แดง
ต้นไม้ประจำโรงเรียน    ต้นโลกว๊อด
อักษรย่อของโรงเรียน   ศส.ช. ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว
คติพจน์ของโรงเรียน    คุณธรรมนำหน้าเก่งกล้าวิชา พัฒนาชุมชนฝึกฝนตนเอง ปรัชญาโรงเรียน
การศึกษาเป็นหนทางแห่งการพัฒนา สร้างคนให้มีคุณภาพ อันจะนำมาซึ่งความเจริญ แก่ตนเองและประเทศชาติ
ปณิธานจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพ รู้เท่าทันสังคม และดำรงชีวิตได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
มีวินัย  ใส่ใจงานอาชีพ
เอกลักษณ์ของโรงเรียน      โรงเรียนส่งเสริมอาชีพ
วิสัยทัศน์  (Vision)
         เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการบริหารจัดการและสื่อเทคโนโลยีที่ดี ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะงานอาชีพ มีทักษะการดำรงชีวิตและมีความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ (Mission)
๑.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล
๓.พัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
๔.พัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการฝึกทักษะงานอาชีพที่หลากหลาย
๕.พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๖.พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์ (Objective)
๑.ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.ผู้เรียนมีทักษะอาชีพตามความถนัดของตนเอง
๓.ผู้เรียนมีทักษะการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน  สังคมได้อย่างมีความสุข
๔.ผู้เรียนมีความรู้และทักษะตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง
๕.ผู้เรียนมีความรู้และทักษะการใช้สื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะส